Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Meubelen Jonckheere, een NV met maatschappelijke zetel te Sint Niklaas (België), Nieuwe Baan 111 9111 Belsele, BTW BE 0405.986.570, RPR Sint-Niklaas, www.meubelen-jonckheere.be biedt haar klanten de mogelijkheid om meubelen en decoratie artikelen online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ('Voorwaarden') zijn van toepassing op alle artikelen uit het meubel en decoratie assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij www.meubelen-jonckheere.be. MEUBELEN JONCKHEERE

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Via de site www.meubelen-jonckheere.be kunnen overeenkomsten alleen in het Nederlands gesloten worden.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Indien vervoer- , reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn binnen de door ons afgelijnde zones, hier te raadplegen. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de cataloog en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bvb. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst klantenweb@meubelen-jonckheere.be (zie artikel 14).

Meubelen Jonckheere is wat de juistheid, staat van actualisatie, of volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Meubelen Jonckheere is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten alle tijde worden aangepast of ingetrokken door Meubelen Jonckheere.

Meubelen Jonckheere is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Meubelen Jonckheere assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Meubelen Jonckheere.

De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op het in de bevestigingsmail aangeduide leveradres, tenzij de klant verkiest zijn bestelling in de winkel te komen ophalen.

Producten worden in principe geleverd door een koerierdienst of door eigen vervoerdienst. Hiervoor betaalt de klant een bijdrage. De kosten worden duidelijk aangegeven tijdens het orderproces. De leveringstermijnen, te goeder trouw doorgegeven, zijn als aanduiding gegeven en vormen dus geen essentiële voorwaarde van de verkoop. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot toekenning van een schadevergoeding.

In geval van afwezigheid of klaarblijkelijk niet gegronde weigering van de klant bij de levering, zoals overeengekomen met de koper, zullen de onkosten veroorzaakt door een supplementaire verplaatsing in meer gefactureerd worden.

Bij leveringstermijn wordt rekening gehouden met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. De leveringstermijnen worden opgegeven volgens de informatie die ons ter beschikking gesteld wordt door de leveranciers. De vermelde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via krediet kaart (Masterkaart/VISA)
  • via Bancontact/Mister Cash ( alleen in België)
  • via overschrijving: hierbij dient de betaling vooraf uitgevoerd te worden. De bestelling kan pas verzonden worden als de betaling ontvangen is.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de geleverde artikelen het exclusieve eigendom van Meubelen Jonckheere tot op het moment van de volledige betaling door de klant.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Meubelen Jonckheere te wijzen bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Meubelen Jonckheere beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Meubelen Jonckheere het recht om bij een niet (volledig) betaalde factuur de betreffende artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht, aan de klantendienst van Meubelen Jonckheere.

Bij beschadiging van de verpakking bij levering door Bpost dient de klant de bestelling te weigeren. Indien de klant het pakket toch in ontvangst heeft genomen, dient hij schriftelijk melding te maken van de beschadiging door dit te noteren op het document dat hij aangeboden krijgt om te tekenen voor ontvangst. Indien de producten niet beschadigd zijn, is er verder geen probleem. Indien de inhoud van het pakket wel beschadigd is, moet de klant dit melden aan Meubelen Jonckheere waarna wij een schadeclaim indienen bij Bpost. Wij vergoeden de schade of voorzien een vervang artikel, ten laatste wanneer wij met Bpost tot een akkoord zijn gekomen betreffende de schadeclaim. De klant dient hiervoor wel de verpakking en de producten terug aan Meubelen Jonckheere te bezorgen.

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie op verborgen gebreken en niet-conforme levering vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

Gedurende deze periode verbindt Meubelen Jonckheere zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. Meubelen Jonckheere behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de herstelling en/of administratiekosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf de retourprocedure (HYPERLINK naar retourprocedure) van Meubelen Jonckheere te doorlopen waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Meubelen Jonckheere.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :

De consument heeft het recht aan Meubelen Jonckheere mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst van Meubelen Jonckheere en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op eigen kosten terug bezorgen aan Meubelen Jonckheere Nieuwe Baan 111 9111 Belsele. Verzendingen port betaald door de bestemmeling en tegen rembours zullen dus worden geweigerd, tenzij het product beschadigd werd geleverd in zijn verpakking. Enkel in dit laatste geval vergoedt Meubelen Jonckheere de verzendingskosten.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de originele verpakking (of een deel ervan) geopend werd
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Wanneer het verzakingsrecht werd uitgeoefend overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden, zal Meubelen Jonckheere binnen een termijn van 4 weken overgaan tot terugbetaling. De terugbetaling zal gebeuren op het bankrekeningnummer waar de betaling van de oorspronkelijke order mee gebeurde.

Het recht op verzaking kan niet worden ingeroepen in volgende gevallen:

  1. Levering van produkten of diensten die met instemming en op vraag van de consument volgens zijn specificaties zijn vervaardigd of uitgevoerd, of die een persoonlijk karakter hebben, of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel verouderen, of die zeer moeilijk leverbaar zijn en daardoor een langere levertijd hebben
  2. Wanneer de klant met de verkoper mondeling of schriftelijk uitzonderlijk een andere leveringstermijn of leveringsvoorwaarden of afspraken van welke aard ook zijn overeen gekomen dan normaal gangbaar

Artikel 10: Privacy

Meubelen Jonckheere verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan uw vraag en om u informatie van Meubelen Jonckheere toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Meubelen Jonckheere bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen via uw account menu, dat u kunt terugvinden op onze webshop. U kan er zo voor zorgen Meubelen Jonckheere uw gegevens niet gebruikt om u informatie toe te sturen. Indien u er zelf niet in slaagt deze wijziging te maken, volstaat het om dit schriftelijk aan te vragen.

Voor meer info, vindt u hier het privacy-charter van Meubelen Jonckheere.

PRIVACY CHARTER:

Als u bij ons bestelt dient u een aantal persoonlijke gegevens door te geven. Sommige van die gegevens moeten wij delen met derden om een correcte afhandeling van uw bestelling te garanderen. Dit zijn enkel de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om de afgesloten overeenkomst uit te voeren, bijvoorbeeld uw adres voor de leveringsfirma.

Uw persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt om u te informeren over promoties, acties of diensten van Meubelen Jonckheere. U kunt dit indien gewenst aan- en uitvinken als u naar "mijn account" gaat op de webshop.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Meubelen Jonckheere om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Klantendienst

De klantendienst van Meubelen Jonckheere is bereikbaar op het telefoonnummer +32 3 772 33 34 tijdens de openingsuren van de toonzaal of op klantenweb@meubelen-jonckheere.be

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Meubelen Jonckheere. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Meubelen Jonckheere kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Dendermonde bevoegd.